Sevas

Sr.NoDevkrityaAmount(Rupees)
1Abhishek(All Deities)4.00
2Naiveya ( All Deities)7.00
3Bilva, Tulsi, Kumkumarchan Ashtottar (each)2.50
4Bilva, Tulsi, Kumkumarchan Sahastra (each)4.00
5Khichadi ( Padichi)1.00
6Laghurudra6.00
7Tailabhishek1.00
8Pavamanbhishek0.40
9Avartan0.15
10Oti Khanasaha (each)5.50
11Oti Khanashivay1.00
12Vadhuvarsnan25.00
13Panak1.00
14Laghuvishnu11.00
15Ekadashni00.25
16Brahman Suvasini (each)1.50
17Nandadeep101.00
18Jyot8.00
19Rangpuja21.00
20Navaspuja15.00
21Pradoshpuja51.00
22Dwadashotra Puja4.50
23Shree Satyanarayan Puja11.25
24Maharudra125.00
25Mahavishnu351.00
26Navachandi Sapallavi30.00
27Navachadi Sadhi18.00
28Chandipath Sapallavi 2.00