Sevas

Sr.NoDevkrityaAmount(Rupees)
1Abhishek(All Deities)7.00
2Naiveya ( All Deities)7.00
3Bilva, Tulsi, Kumkumarchan Ashtottar (each)4.00
4Bilva, Tulsi, Kumkumarchan Sahastra (each)6.00
5Khichadi ( Padichi)5.00
6Laghurudra25.00
7Tailabhishek5.00
8Pavamanbhishek5.00
9Avartan1.00
10Oti Khanasaha (each)25.00
11Oti Khanashivay5.00
12Vadhuvarsnan100.00
13Panak20.00
14Laghuvishnu11.00
15Ekadashni7.00
16Brahman Suvasini (each)5.00
17Nandadeep101.00
18Jyot10.00
19Rangapooja25.00
20Navaspooja25.00
21Pradoshpooja25.00
22Dwadashotra Pooja25.00
23Shree Satyanarayan Puja125.00
24Maharudra201.00
25Mahavishnu501.00
26Navachandi Sapallavi51.00
27Navachadi Sadhi25.00
28Chandipath Sapallavi 5.00
29Prasad (each)
10.00
30Pushpapooja (Sarv Devas)
75.00
31Shree Narcinva Purush (Abhishek Naivedhya)
1.00
32Choul
25.00
33Tulaabhaar
101.00
34Shaantipath
2.00
35Shree LaxmiNarayan Ruday Parayan
5.00
36Shivkavach Parayan
5.00
37Deepstambh
51.00
38Garud Vahan
51.00
39Lalkhi
51.00
40Palkhi Saadi
51.00
41Silver Palkhi
125.00
42Ashva Vahan
51.00
43Sukhasan Silver
125.00
44Char Devache Vahan
201.00
45Chandipath Saada
2.00